راهنمای آزمایش ها

برای جستجو آزمایش مورد نظر ، می توانید نام آزمایش را در قسمت جستجو بنویسید یا آزمایش خود را بر حسب حروف الفبای انگلیسی از فهرست ریز انتخاب کنید (به طور مثال برای آزمایش Glucose حرف G را انتخاب کنید).

نکته : مقادیر مرجع و روش های اندازه گیری آزمایش ها ممکن است با عوض شدن کیت ها و روش های آزمایشگاهی تغییر کند، در نتیجه ملاک روش اندازه گیری و مقادیر گزارش شده در برگه جواب بیمار می باشد.