برنامه ی هفتگی انجام آزمایش های تخصصی

با توجه به اهمیت سرعت جوابدهی در تشخیص بیماری و مداوای سریعتر بیماران، بدینوسیله روز انجام آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی را به اطلاع مراجعه کنندگان، پزشکان گرامی و همچنین آزمایشگاه های همکار می رسانیم:

شنبه

ELISA

یکشنبه

ELISA

دوشنبه

ELISA

سه شنبه

ELISA

چهارشنبه

ELISA

پنجشنبه

ELISA

ANA

Anti-dsDNA

Anti-CCP

Inhibin A

UE3

HIV Ab

HCV ab

HBs Ag

HBs Ab

Anti-COVID Antibodies (IgG ,IgM)

Anti-Phospholipid Antibodies (IgG ,IgM)

Anti-Endomysial Antibodies (IgG ,IgA)

Anti-Listeria Antibodies (IgG ,IgM)

C-ANCA

P-ANCA

AMA

ASMA

Free Testosterone

17-OH Progesterone

Anti-TTG Antibodies (IgG ,IgA)

Anti H. pylori Antibodies (IgG ,IgM, IgA)

Stool H.Pylori Ag

Calprotectin

HIV Ab

HCV ab

HBs Ag

HBs Ab

ANA

Anti-dsDNA

Anti-CCP

Inhibin A

UE3

Anti-COVID Antibodies (IgG ,IgM)

Free Testosterone

17-OH Progesterone

AMH

PTH

CH50

HIV Ab

HCV ab

HBs Ag

HBs Ab

Anti-H. pylori Antibodies (IgG ,IgM, IgA)

Stool H.Pylori Ag

Anti-SSA

Anti-SSB

Anti-Gliadin Antibodies (IgG ,IgM)

Calprotectin

شنبه

CLIA

یکشنبه

CLIA

دوشنبه

CLIA

سه شنبه

CLIA

چهارشنبه

CLIA

پنجشنبه

CLIA

Anti-Rubella Antibodies (IgG ,IgM)

Anti-CMV Antibodies (IgG ,IgM)

Anti-Toxoplasma Antibodies (IgG ,IgM)

CA 19-9

CA 125

CA 15-3

AFP

HE4

CEA

Thyroglobulin

Anti-Tg

Anti-Cardiolipin Antibodies (IgG ,IgM)

Anti-VZV Antibodies (IgG ,IgM)

PTH

IGF-1

Growth Hormone (GH)

Insulin

IgE

Vitamin B12

Folic Acid

Anti-Rubella Antibodies (IgG ,IgM)

Anti-CMV Antibodies (IgG ,IgM)

Anti-Toxoplasma Antibodies (IgG ,IgM)

CA 19-9

CA 125

CA 15-3

AFP

CEA

Testosterone

Estradiol

DHEA-S

Cortisol

HBc Total Ab

HBc IgM

HAV Total Ab

HAV IgM

HBe Ab

HBe Ag

Thyroglobulin

Anti-Tg

ACTH

Double Marker

Sodium Valproate

Beta-2 Microglobulin

HE4

Anti-Rubella Antibodies (IgG ,IgM)

Anti-CMV Antibodies (IgG ,IgM)

Anti-Toxoplasma Antibodies (IgG ,IgM)

Anti-HSV Antibodies (IgG ,IgM)

CA 19-9

CA 125

CA 15-3

AFP

CEA

IGF-1

Growth Hormone (GH)

Insulin

IgE

Vitamin B12

Folic Acid

Anti-EBV Antibodies (IgG ,IgM)

Testosterone

Estradiol

DHEA-S

Cortisol

برنامه کاری روزانه:

  • TSH, T3, T4. FT4, FT3, TPO, FSH, LH, Prolactin, PSA, Free PSA, Beta hCG, Ferritin, Vitamin D3, Troponin, Hormone CLIA 

توجه:

  • برای انجام اورژانس (فوری) آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی لیست فوق، لطفاً باشماره تلفن 02591009191 تماس بگیرید.
  • سایر آزمایش ها، به صورت روزانه انجام می پذیرد.
  • زمان جوابدهی در برگه ی پذیرش شما قید شده است.