برنامه ی هفتگی انجام آزمایش های تخصصی

با توجه به اهمیت سرعت جوابدهی در تشخیص بیماری و مداوای سریعتر بیماران، بدینوسیله روز انجام آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی را به اطلاع مراجعه کنندگان و پزشکان گرامی و همچنین آزمایشگاه های همکار می رسانیم:

ردیف
نام آزمایش
 روز انجام
1
Anti-DNA
شنبه - سه شنبه
2
ANA
شنبه - سه شنبه
3
 ANCA
یکشنبه
4
ACTH
سه شنبه
5
Anti-TTG Antibodies
دوشنبه
6
Anti-CCP Antibodies
شنبه - سه شنبه
7
Anti-Cardiolipin Antibodies
یکشنبه - پنجشنبه
8
Anti-Phospholipid Antibodies
یکشنبه - پنجشنبه
9
Brucella
دوشنبه
10
Cortisol
یکشنبه - پنجشنبه
11
CH50
در صورت رسیدن به حد نصاب
12
DHEA
دوشنبه - پنجشنبه
13
Anti-EBV Antibodies (IgG ,IgM)
شنبه - چهارشنبه
14
Anti-Endomysial Antibodies
یکشنبه
15
Free Testosterone
شنبه - چهارشنبه
16
Testosterone
دوشنبه - پنجشنبه
17
Anti-Thyroglobulin Antibodies
شنبه - سه شنبه
18
Beta-2 Microglobulin
یکشنبه - چهارشنبه
19
Estradiol
دوشنبه - پنجشنبه
20
Estriol
شنبه - سه شنبه
21
Growth Hormone (GH)
یکشنبه - سه شنبه
22
Insulin
یکشنبه - سه شنبه
23
IGF-1
یکشنبه - سه شنبه
24
Anti-Herpes Antibodies (IgG ,IgM)
شنبه - چهارشنبه
25
Anti-HAV Antibodies (IgG ,IgM)
یکشنبه - سه شنبه
26
Anti-Hbe Antibodies
یکشنبه - سه شنبه
27
IgE
چهارشنبه
28
PTH
یکشنبه - پنجشنبه
29
Progesterone
دوشنبه - پنجشنبه
30
17-OH Progesterone
یکشنبه - چهارشنبه
31
SSA A/B
پنجشنبه
32
Anti-Toxoplasma Antibodies (IgG ,IgM)
روزهای زوج
33
Anti-Rubella Antibodies (IgG ,IgM)
روزهای زوج
34
Anti-CMV Antibodies (IgG ,IgM)
روزهای زوج
35
Vitamin B12
یکشنبه - چهارشنبه
36
Vitamin B9
یکشنبه - چهارشنبه
37
VZV
یکشنبه - پنجشنبه
38
Anti H. pylori Antibodies (IgG ,IgM, IgA)
دوشنبه - پنجشنبه
39
Stool H. pylori
دوشنبه
40
Pb
چهارشنبه
41
Hb. Electrophoresis
یکشنبه - چهارشنبه
42
Protein Electrophoresis
شنبه
43
Anti-Glycoprotein Antibodies (IgG ,IgM, IgA)
دوشنبه
44
Anti-Listeria Antibodies
یکشنبه
45
Tumor Markers
روزهای زوج

توجه:

  • برای انجام اورژانس (فوری) آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی لیست فوق، لطفاً باشماره تلفن 37749051 الی 37749054 (داخلی 101 و 102) تماس بگیرید.
  • سایر آزمایش ها، به صورت روزانه انجام می پذیرد.
  • زمان جوابدهی در برگه ی پذیرش شما قید شده است.