بیمه های طرف قرار دارد

همان طور كه از نام بيمه درمان تكميلی پيداست اين بيمه تكميل كننده بيمه های پايه در پوشش مالی خدمات پزشكی اعم از تشخيص، درمان و توانبخشی می باشد، با دارا بودن بيمه تكميلی می توانيد با خيال آسوده به آزمایشگاه تشخیصی پزشکی بوعلی مراجعه كنيد و نگران هزينه درمان نباشيد. ولی به خاطر داشته باشيد پيش از مراجعه از طرف قرارداد بودن آزمایشگاه تشخیصی پزشکی بوعلی با بيمه تكميلی اطمينان حاصل نمائيد.