آزمایش مایع منی

نکات اولیه و ضروری آزمایش بررسی مایع منی برای تعیین باروری مردان (توانایی مرد برای باردار ساختن زن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمایش دارای بخش‌های زیادی است و ابعاد مختلفی از منی و اسپرم را مورد بررسی قرار می‌دهد. آزمایش مایع منی ‌بمنظور تعیین باروری باید روی حداقل دو نمونه با فاصله‌ی هفت روز،…