نتایج و مقادیر نیمه بحرانی

هدف هدف از این لیست انتشار نتایج آزمایش هایی است که توسط آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم به عنوان “نتایج و مقادیر نیمه بحرانی” طبقه بندی شده اند. تعریف یک نتیجه و مقدار نیمه بحرانی توسط آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم چنین تعریف می شود: نتیجه یا یافته ای که می تواند غیر منتظره یا […]