نتایج و مقادیر نیمه بحرانی

هدف

هدف از این لیست انتشار نتایج آزمایش هایی است که توسط آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم به عنوان “نتایج و مقادیر نیمه بحرانی” طبقه بندی شده اند.

تعریف

یک نتیجه و مقدار نیمه بحرانی توسط آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم چنین تعریف می شود: نتیجه یا یافته ای که می تواند غیر منتظره یا مبهم باشد. این نتیجه نشان دهنده وجود یک تهدید جدی برای سلامتی فرد نیست، اما چنانچه بیماری و ناخوشی مربوط با نتیجه بدست آمده در کوتاه مدت پیگیری و درمان نشود، عواقب جدی برای سلامتی فرد خواهد داشت.

ردیفنمونهنتیجه
1بافت یا مایعات بدن مثل مایع مغزی – نخاعی (CSF) که همواره باید به صورت استریل باشند.تشخیص یک قارچ، باکتری یا انگل از لحاظ بالینی مهم
2مدفوعتشخیص یک پاتوژن روده ای شامل باکتری، ویروس یا انگل روده ای یا سم های آن ها
3هر نمونه ای که از نوزاد کمتر از یک ماه گرفته شود.تشخیص سیتومگالوویروس یا آدنوویروس
4تمامی نمونه های آزمایشگاهیتشخیص پاتوژن های زیر:

 • بورلیا بورگدورفری
 • گونه های بارتونلا
 •  مایکوپالسما نومونیه
 • بوردتلا پرتوسیس
 • بوردتلا پاراپرتوسیس
 • کلامیدوفیلا نومونیه
 • گونه های لژیونلا
 • تروفریما ویپلی
 • ویروس سین‌سیشیال تنفسی (RSV)
 • ویروس اوریون
 • گونه های اکینوکوکوس
 • گونه های لیشمانیا
5تمامی نمونه های آزمایشگاهیتشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یا DNA آن یا اسمیر اسید فست مثبت
6تمامی نمونه های آزمایشگاهیتشخیص باکتری یا قارج های مقاوم به درمان معرفی شده توسط وزارت بهداشت و درمان
7سرم یا مایع مغزی – نخاعی (CSF)تشخیص آنتی بادی هایی که علیه ارگانیسم های زیر در بدن ساخته می شوند:

 • گونه های بروسلا
 • کوکسیلا بورنتی
 • ویروس های انسفالیتیس
 • ویروس هپاتیت A
 • گونه های لپتوسپوریا
 • ویروس سرخک
 • ویروس اوریون
 • ویروس نیل غربی
 • سیفلیس
 • عامل تب منقوط کوه‌های راکی
8تمامی نمونه های آزمایشگاهیتشخیص آنتی ژن لژیونلا نوموفیلا یا استرپتوکوکوس نومونیه
9نمونه های ادراری تناسلی از افراد 15 – 0 سالتشخیص پاتوژن های منتقله از راه تماس جنسی مثل نایسریا گونوروهه یا کلامیدیا تراکوماستیس