نتایج و مقادیر نیمه بحرانی

هدف

هدف از این لیست انتشار نتایج آزمایش هایی است که توسط آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم به عنوان “نتایج و مقادیر نیمه بحرانی” طبقه بندی شده اند.

تعریف

یک نتیجه و مقدار نیمه بحرانی توسط آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم چنین تعریف می شود: نتیجه یا یافته ای که می تواند غیر منتظره یا مبهم باشد. این نتیجه نشان دهنده وجود یک تهدید جدی برای سلامتی فرد نیست، اما چنانچه بیماری و ناخوشی مربوط با نتیجه بدست آمده در کوتاه مدت پیگیری و درمان نشود، عواقب جدی برای سلامتی فرد خواهد داشت.

ردیف نمونه نتیجه
1 بافت یا مایعات بدن مثل مایع مغزی – نخاعی (CSF) که همواره باید به صورت استریل باشند. تشخیص یک قارچ، باکتری یا انگل از لحاظ بالینی مهم
2 مدفوع تشخیص یک پاتوژن روده ای شامل باکتری، ویروس یا انگل روده ای یا سم های آن ها
3 هر نمونه ای که از نوزاد کمتر از یک ماه گرفته شود. تشخیص سیتومگالوویروس یا آدنوویروس
4 تمامی نمونه های آزمایشگاهی تشخیص پاتوژن های زیر:

 • بورلیا بورگدورفری
 • گونه های بارتونلا
 •  مایکوپالسما نومونیه
 • بوردتلا پرتوسیس
 • بوردتلا پاراپرتوسیس
 • کلامیدوفیلا نومونیه
 • گونه های لژیونلا
 • تروفریما ویپلی
 • ویروس سین‌سیشیال تنفسی (RSV)
 • ویروس اوریون
 • گونه های اکینوکوکوس
 • گونه های لیشمانیا
5 تمامی نمونه های آزمایشگاهی تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یا DNA آن یا اسمیر اسید فست مثبت
6 تمامی نمونه های آزمایشگاهی تشخیص باکتری یا قارج های مقاوم به درمان معرفی شده توسط وزارت بهداشت و درمان
7 سرم یا مایع مغزی – نخاعی (CSF) تشخیص آنتی بادی هایی که علیه ارگانیسم های زیر در بدن ساخته می شوند:

 • گونه های بروسلا
 • کوکسیلا بورنتی
 • ویروس های انسفالیتیس
 • ویروس هپاتیت A
 • گونه های لپتوسپوریا
 • ویروس سرخک
 • ویروس اوریون
 • ویروس نیل غربی
 • سیفلیس
 • عامل تب منقوط کوه‌های راکی
8 تمامی نمونه های آزمایشگاهی تشخیص آنتی ژن لژیونلا نوموفیلا یا استرپتوکوکوس نومونیه
9 نمونه های ادراری تناسلی از افراد 15 – 0 سال تشخیص پاتوژن های منتقله از راه تماس جنسی مثل نایسریا گونوروهه یا کلامیدیا تراکوماستیس