از آزمایش کاریوتایپ چه می‌دانید؟

کاریوتایپ

خصوصياتي که يک فرد از والدين خود به ارث مي‌برد، از طريق ژن‌ها منتقل مي‌شود. ژن‌ها بر روي کروموزوم‌ها قرار دارند که در هسته سلول‌ها مستقر مي‌باشند. کاریوتایپ مجموعه کاملی از کروموزوم‌های یک فرد است. این اصطلاح همچنین به تصویر تولید شده در آزمایشگاه از کروموزوم‌های جدا شده از یک سلول جداگانه و مرتب شده […]