آزمایش حاملگی

زمانی که یک زن مشکوک به بارداری باشد ، با انجام یک آزمایش بارداری، شک خود را برطرف نموده و حاملگی خود را تایید کند. این آزمایش می تواند در خانه یا مطب پزشک انجام شود. نتیجه ی یک آزمایش بارداری در حدود 99 درصد قابل اطمینان است.