درمان بیماری های ژنتیکی با بازنویسی DNA

بیوشیمیست دیوید آر. لیو درباره ی موفقیت در یک کشف علمی صحبت می کند: توسعه آزمایشگاهی از ویرایشگرهای بازهایی که می توانند DNA را بازنویسی کنند. این مرحله مهم در ویرایش ژنوم ، تکنیک CRISPR را به سطح بعدی می برد، اگر پروتئین های CRISPR را به عنوان قیچی مولکولی در نظر بگیریم که برای […]