سونوگرافی در دوران بارداری

مقدمه استفاده از روش سونوگرافی برای غربالگری جنین در دوران بارداری دارای دو مرحله است: نخست سونوگرافی NT که از 11 تا 13 هفتگی انجام می شود و در آن چین پشت گردن و استخوان بینی جنین اندازه گیری می شوند که البته با آمایش مخصوص به خود همراه است و این آزمایش خطر ناهنجاری […]