بخش خون شناسی و انعقاد

در بخش خون شناسی و انعقاد آزمایشگاه، نمونه های خونی گرفته شده از مراجعه کنندگان برای غربالگری و تشخیص بیماری های خونی نظیر سرطان، کم خونی و … توسط دستگاه سلول شمار خودکار و جهت اطمینان هر چه بیشتر از نتایج بدست آمده از دستگاه به خصوص در موارد مشکوک، مورفولوژی سلول های خونی توسط […]