آزمایش آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین (Acetylcholine Receptor Antibody)

نام فارسی: آنتی بادی گیرنده استیل کولین نام اختصاری: AChR Ab Anti-AChR سایر نام ها: آنتی بادی گیرنده استیل کولین آنتی ‏بادی مسدود کننده رسپتور استیل کولین Anti-Acetylcholine Receptor Acetylcholine Receptor (Muscle AChR) Antibodies Anti -Neuromuscular Junction Receptor Antibodies Myasthenia Gravis Antibodies ACh Receptor (Muscle) Binding Ab بخش انجام دهنده: هورمون، ایمونولوژی و سرولوژی نوع […]