آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT)

نام فارسی: آزمایش آلانین آمینوترانسفراز نام اختصاری: ALT Alanine aminotransferase SGPT Serum glutamic-pyruvic transaminase GPT سایر نام ها:  آلانین آمینوترانسفراز سرم گلوتامیک – پیروویک ترانس آمیناز بخش انجام دهنده: بیوشیمی عمومی و تخصصی نوع نمونه قابل اندازه گیری:  سرم پلاسمای هپارینه یا EDTA دار حجم نمونه مورد نیاز:  0.5 میلی لیتر شرایط نمونه گیری:  نیاز…