آزمایش ویدال (Widal test)

نام فارسی: آزمایش ویدال (Widal test) نام اختصاری: Widal سایر نام ها: سالمونلا ویدال بخش انجام دهنده: هورمون، ایمنی شناسی و سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه حجم نمونه مورد نیاز: 1 میلی لیتر شرایط نمونه گیری: بهتر است ناشتا باشد. ملاحظات نمونه گیری: از همولیز نمونه اجتناب گردد زیرا همولیز در نتایج […]