آزمایش آدنوزین د آمیناز (Adenosine Deaminase)

نام فارسی: آزمایش آدنوزین د آمیناز نام اختصاری: ADA سایر نام ها: Adenosine Deaminase بخش انجام دهنده: بیوشیمی عمومی و تخصصی نوع نمونه قابل اندازه گیری:  سرم مایعات بدن حجم نمونه مورد نیاز:   ۱-۲ میلی لیتر شرایط نمونه گیری: نمونه می بایست سریعاً سانتریفیوژ شده و ۰٫۳ میلی لیتر از مایع رویی را برداشته و […]