آثار فیلم های پورن بر زندگی جنسی نوجوانان و جوانان

اکثر افراد همچنان این سوال را می پرسند که آیا موضوعات و تصاویر پورن برایمان خوب است یا بد؟ آیا این مطالب مخرب هستند یا رهایی بخش؟ پرسیدن مداوم اینگونه سوالات به طور اجتناب ناپذیری منجر به بروز نظرات مخالف و موافق می شود. در ادامه به نکات مهی در مورد تاثیرات تصاویر و فیلم های پورن بر زندگی و روابط جنسی اشاره می شود.