بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی

بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های آزمایشگاه، شامل سه قسمت بیوشیمی خون، بیوشیمی ادرار و بیوشیمی مایعات بدن می باشد. در این بخش آزمایش های عمومی و تخصصی مربوط به غدد درون ریز بدن، قلب، کبد و کلیه همچون عناصر سمی و کمیاب، هموگلوبین A1c، آمیلاز، آدنوزین دآمیناز […]