آزمایش آلبومین (Albumin)

نام فارسی: آزمایش آلبومین نام اختصاری:  Alb سایر نام ها:  آلبومین بخش انجام دهنده:  بیوشیمی عمومی و تخصصی نوع نمونه قابل اندازه گیری:  سرم حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 میلی لیتر شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد. از مصرف غذاهای پرچرب قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد. ملاحظات نمونه گیری: سن و جنس […]