نشانه های سرطان

در این مقاله کوشش شده است تا نشانه های سرطان که بیشترین آمار مرگ و میر جهان را به خود اختصاص داده است معرفی کرده تا بتوانیم زودتر برای درمان آن اقدام کنیم.