آزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده (Activated Partial Thromboplastin Time)

نام اختصاری:  PTT APTT سایر نام ها:  زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده Activated Partial Thromboplastin Time partial Thromboplastin Time بخش انجام دهنده:  خون شناسی و انعقاد نوع نمونه قابل اندازه گیری:  پلاسما سیتراته حجم نمونه مورد نیاز:   ۲ میلی لیتر خون کامل حاوی ۱٫۸ میلی لیترخون کامل+ ۰٫۲ میلی لیتر ضد انعقاد سدیم سیترات ۳٫۲% …