آزمایش خلط

نکات اولیه و ضروری این آزمایش برای بررسی ارگانیسم هایی که منجر به عفونت در دستگاه تنفسی شده اند به کار می رود. در صورت درخواست سه نوبتی آزمایش، نمونه اول هنگام مراجعه بیمار گرفته می‌شود. نمونه دوم، خلط صبحگاهی است که بیمار بصورت ناشتا، پس از یک نفس عمیق و با سرفه، خلط خارج…