آزمایش کشت ادرار (اطفال)

نکات اولیه و ضروری نمونه ادراری که جمع آوری می گردد، برای تشخیص عفونت های ادراری استفاده می شود. راهنمایی های لازم اگر در زمان جمع آوری نمونه ی ادرار آلوده شود، بطور قطع در نتایج آزمایش تاثیر منفی خواهد گذاشت. دقت نمایید که بهترین نمونه برای آزمایش کشت ادرار، نمونه ی ادرار اول صبح…