تست WES یا توالی‌یابی کل اگزوم چیست؟

تست  (Whole Exome Sequencing) WES یا توالی‌یابی کل اگزوم چیست؟ ژن‌های ما از DNA (دئوکسی ریبونوکلئیک اسید) تشکیل شده و به اگزون‌ها و اینترون‌ها سازماندهی شده‌اند. اگزون‌ها مناطق کدکننده پروتئین هستند و امروزه مشخص شده است که حدود 1 تا 2 درصد از کل محتوای DNA را اگزون‌های ژن‌ها تشکیل می‌دهند، اما جهش در این […]