آزمایش کشت زخم و رنگ آمیزی گرم (Wound Culture and Gram Stain)

نام فارسی: آزمایش کشت زخم و رنگ آمیزی گرم (Wound Culture and Gram Stain) نام اختصاری:  W/C سایر نام ها:  كشت زخم و رنگ آمیزی گرم Wound and Soft tissue Culture and Sensitivity (C&S) بخش انجام دهنده:  میکروب شناسی نوع نمونه قابل اندازه گیری:  ماده چرکی یا بافت نرم حجم نمونه مورد نیاز:  ۰٫۵ میلی […]