سوالات متداول

تست ژنتیک چیست؟ آزمایش ژنتیک به گروهی از آزمایش ها گفته می شود که محتوای توالی مولکول DNA و یا ساختار کروموزوم ها را بررسی می کنند، این دو گروه به ترتیب آزمایش های ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک نامیده می شوند. این آزمایش ها بنا به نظر پزشک متخصص و یا مشاور ژنتیک برای تائید […]