آیا مراجعین برای پذیرش و گرفتن نوبت برای انجام آزمایش حتما باید به صورت حضوری مراجعه کنند؟

خیر، لزومی ندارد. آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی بوعلی قم خدمت فعال پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی) را راه اندازی نموده است. افرادی که مایل به استفاده از خدمت پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی) آزمایشگاه هستند، می‌توانند با تکمیل فرم اینترنتی پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی) از طریق گزینه ی پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی) یا مراجعه به قسمت خدمات> پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی) در صفحه اصلی […]