راهنمای خدمت پذیرش غیرحضوری (نوبت دهی)

به اطلاع مراجعین عزیز می رسانیم که آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی بوعلی قم با توجه به اقتضائات عالم گیری ویروس کرونای جدید و همچنین به منظور رفاه حال مراجعین و کاهش زمان انتظار ایشان، امکان نوبت دهی و پذیرش غیرحضوری را فراهم نموده است. نکات قابل توجه: لازم است درخواست را حداقل 24 ساعت […]