آزمایش توبرکولین یا آزمایش پوستی PPD

نکات اولیه و ضروری آزمایش پوستی توبرکولین یا مانتو برای مشخص کردن تماس قبلی یا فعلی فرد با باسیل سل بکار می رود. این آزمایش می تواند عفونت سلی را در گذشته یا حال (همراه بیماری یا بدون ان) مشخص کند. اساس ازمایش بر این حقیقت استوار است که یکبار ابتلا به باسیل سل باعث […]