آزمایش آسپارتات آمینو ترانسفراز (Aspartate transaminase)

نام فارسی: آزمایش آسپارتات آمینو ترانسفراز نام اختصاری:  AST SGOT GOT سایر نام ها:  گلوتامیک- اگزالواستیک ترانس آمیناز (SGOT) Aspartate transaminase AST AST/ALT ratio GOT Plasma AST serum AST Serum glutamic-oxaloacetic transaminase Transaminase, SGOT بخش انجام دهنده:  بیوشیمی عمومی و تخصصی نوع نمونه قابل اندازه گیری:  سرم یا پلاسمای هپارینه حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 […]