تست NIPT چیست؟

تست NIPT چیست؟ در سال  1997 دانشمندان به وجود   DNAجنينی عاری از سلول (cffDNA) در خون مادر باردار پي بردند و این یافته ارزشمند مبنای تست غیرتهاجمی قبل از تولد ( (NIPT قرار گرفت. در واقع NIPT یک تست غربالگری پیش از تولد برای اختلالات کروموزومی شایع (مثل تریزومی 21، 18 و 13) و تعیین […]