نتایج و مقادیر بحرانی و نیمه بحرانی

اسناد زیر خط مشی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی بوعلی قم را برای گزارش مقادیر و نتایج نیمه بحرانی و بحرانی شرح می دهد و آزمایش هایی را که تحت هر خط مشی طبقه بندی می شوند ذکر می کند.