مناسب‌ترین زمان مراجعه برای آزمایش‌های نیازمند ناشتایی، چه ساعاتی است؟

از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۰ صبح مناسب ترین زمان برای انجام این آزمایش ها است. آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم زمان صبح و بعد از بیدار شدن و عدم انجام ورزش و فعالیت های بدنی را توصیه می کند.