نمایش 1 - 25 از 148

 نام انگلیسی  نام آزمایش  نام فارسی آزمایش
ZincZNآزمایش روی
Potassium UrineUrin Kآزمایش پتاسیم ادرار
Urine ProtienUrine Prآزمایش پروتئین ادرار
TriiodothyronineT3آزمایش تری یدوتیرونین
ThyroxineT4آزمایش تیروكسین
TriglyceridesTGآزمایش تری گلیسرید
Thyroid Stimulating HormoneTSHآزمایش ھورمون محركه تیروئید
APTT & PTTActivated Partial Thromboplastin Timeآزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده
Lactate DehydrogenaseLDHآزمایش لاکتات دھیدروژناز
LactateLACآزمایش لاکتات
LipaseLIPآزمایش لیپاز
Low-Density LipoproteinsLDL_Cآزمایش لیپوپروتئین با چگالی پایین
LithiumLiآزمایش لیتیم
آزمایش ھورمون زرده ای، ھورمون محرکه فولیکولھشنوارمسونیLuteinizing HormHoonrem–onFeollicle Stimulating
Lupus Anticoagulant, PlasmaLAآزمایش ضد انعقاد لوپوسی
آزمایش سلول ال ایھماتولوژیSystemic Lupus erythematosus cell
lishman bodylishman bodyآزمایش جسم لیشمن
آزمایش آنالیز سنگھای کلیهبیوشیمی و<br /> آنالیز ادرارKidney stone Analysis
آزمایش مجموع ظرفیت آھن اتصالیبیوشیمیIron and Total Iron-Binding Capacity
Immunoglobulin EIgEآزمایش ایمونوگلوبین E
Immunoglobulin GIgGآزمایش ایمونوگلوبین G
Inhibin AInhibin Aآزمایش اینھیبین A
InsulinInsآزمایش انسولین
Insulin-Like Growth Factor 1IGF-1آزمایش فاکتور یک رشد شبه انسولین
آزمایش کومبس غیر مستقیمسرولوژیIndirect Coombs
 نام انگلیسی  نام آزمایش  نام فارسی آزمایش