راهنمای نمونه گیری برخی آزمایشات

سخنی با مراجعه کنندگان

بسیاری از آزمایش های تشخیص پزشکی نیازمند رعایت مواردی است که اگر به خوبی رعایت شوند، به کسب نتایج درست آزمایشگاهی کمک زیادی می کند. بطور مثال، شاید لازم باشد که مراجعه کنندگان گرامی در برخی از آزمایش ها به توصیه پزشک یا آزمایشگاه از صرف غذا های خاص یا مصرف داروهای مشخص برای مدت زمان معینی پرهیز نموده و  یا در مواردی کشیدن سیگار یا عادات روزانه مثل فعالیت بدنی زیاد را ترک نمایند. عدم رعایت مواردی که از طرف پزشک یا آزمایشگاه به مراجعه کنندگان گرامی توصیه می شود، امکان کسب نتایج غیر واقعی و نادرست را افزایش داده که این خود باعث تحمیل هزینه های تشخیصی و درمانی غیر ضروری نیز می شود. بنابراین همکاری مراجعه کنندگان گرامی با آزمایشگاه و پزشک برای کسب نتایج دقیق و معتبر آزمایشگاهی و مشخص شدن وضعیت سلامتی مراجعه کنندگان اهمیت می یابد.

به همین منظور و همچنین جهت رفاه بیشتر مراجعین گرامی، آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم اقدام به راهنمای آماده سازی مراجعین برای برخی آزمایش های خاص نموده است. مراجعین می توانند با کلیک کردن بر روی آزمایش مد نظر، ابتدا نکات اولیه و ضروری آن آزمایش را مشاهده نموده و سپس راهنمایی های لازم مربوطه را مطالعه کنند. چنانچه آزمایشی به مطالب بیشتری نیاز داشته باشد، آن مطالب در بخش نکات تکمیلی قید شده است.