دعوت به همکاری

🔹 آزمایشگاه پاتوبیولوژی بوعلی قم برای بخش خون شناسی و انعقاد (هماتولوژی)، از یک نیروی کارشناسی ارشد هماتولوژی مجرب دعوت به همکاری می نماید.

🔹 از افراد واجد شرایط خواهشمندیم درخواست خود را با تکمیل فرم استخدام از طریق مراجعه به قسمت استخدام در صفحه اصلی سایت آزمایشگاه ثبت نمایند.