آیا شرط ناشتا بودن برای انجام همه ی آزمایش ها الزامی است؟

خیر. تنها انجام برخی از آزمایش ها نیاز به  ناشتا بودن دارد و در مورد سایر آزمایش ها ناشتا بودن یا نبودن تفاوتی در نتیجه آزمایش ایجاد نخواهد کرد. همچنین برای برخی آزمایش ها مراجعه کننده به هیچ عنوان نباید ناشتا باشد. مراجعین محترم می توانند از طریق منوی راهنمای مراجعین>راهنمای ناشتایی جهت انجام آزمایش ها و یا تماس با همکاران قسمت پذیرش (شماره تلفن 4-37749051 داخلی 101 – 104) اطلاعات لازم برای آزمایش هایی که نیاز به ناشتایی دارند را کسب نمایند.