آزمایش هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH)

نکات اولیه و ضروری

این آزمایش میزان هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH) را در خون اندازه گیری می کند. این هورمون سبب تحریک تولید هورمون دیگری به نام کورتیزول می شود. کورتیزول نوعی هورمون استروئیدی مهمی است که در بدن برای تنظیم سوخت و ساز قند، پروتئین و چربی و هم چنین سرکوب پاسخ های ایمنی بدن و فشار خون تولید می شود. مقدار این هورمون در بیماری هایی نظیر کوشینگ، آدیسون، تومورهای هیپوفیزی و هم چنین شرایط استرس زا افزایش می یابد. تومورهای غده ی آدرنال و داروهای استروئیدی یا کم کاری هیپوفیز می توانند مقدار این هورمون را افزایش دهند.

راهنمایی های لازم

مراجعه کننده باید ناشتا بوده و از هر گونه استرس پرهيز كند .

نمونه برداری راس ساعت 8 صبح صورت بگيرد.

نمونه درون لوله پلاستيكي داراي ماده ضد انعقاد EDTA گرفته مي شود (نبايد درون لوله ی شيشه اي باشد، چون ACTH جذب شيشه مي شود).

لوله ی فوق را نيم ساعت قبل از خون گيری در زير جايخی يخچال قرار دهيد. (مخصوص همکاران بخش نمونه گیری و جداسازی)

لوله را چند بار سر و ته کنيد تا با محلول داخل لوله مخلوط شده و لخته نشود. (مخصوص همکاران بخش نمونه گیری و جداسازی)

پلاسما در سانتريفيوژ يخچال دار جدا و در کمتر از 5 دقیقه در لوله پلاستيكي فريز مي گردد. (مخصوص همکاران بخش نمونه گیری و جداسازی)

مدت زمان لازم جهت ارجاع نمونه به آزمایشگاه در کنار یخ و در حالت فریز کمتر از 1 ساعت می باشد .