آزمایش هورمون آدرنوکورتیکوتروپین (Adrenocorticotropic hormone)

نام فارسی:

آزمایش هورمون آدرنوکورتیکوتروپین

نام اختصاری: 

 • ACTH

سایر نام ها: 

 • Corticotropin
 • Cortrosyn
 • Cosyntropin
 • Adrenocorticotropic hormone

بخش انجام دهنده آزمایش: 

 • هورمون، ایمنی شناسی و سرولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری:

 • پلاسمای EDTA دار

حجم نمونه مورد نیاز:

 • 1 میلی لیتر

شرایط نمونه گیری: 

 • نیاز به ناشتایی نمی باشد. با این حال بعضی از آزمایشگاهها ناشتایی را توصیه می کنند.
 • الگوی خواب و وجود عوامل استرس زا را در بیمار بررسی کنید، زیرا می تواند بر روی نتایج  آزمون تأثیر گذار باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

 • بهتر است نمونه گیری صبح گاه ( ۸ – ۶ صبح پس از خواب راحت شبانه)  انجام شود.
 • نمونه گیری در ساعت 7 تا 10 صبح توصیه می شود.
 • با رعایت اصول نمونه گیری از بیمار، نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله  یا ویالهای های حاوی ضدانعقاد EDTA جمع آوری کنید.
 • پس از نمونه گیری، محل  خونگیری را از لحاظ خونریزی یا هماتوم بررسی نمایید.
 • در صورت استعمال داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش، آن را در برگه آزمایش یادداشت نمایید.
 • از جمع آوری نمونه  سرم لیز، ایکتریک و یا لیپمیک اجتناب نمایید.
 • پس از نمونه گیری لوله را در جای سرد یا بر روی یخ بگذارید. تا از تجزیه آنزیمی ACTH جلوگیری شود.

موارد عدم پذیرش نمونه:

 • نمونه همولیز شده
 • نمونه لیپمیک
 • نمونه سرم
 • نمونه بافت یا ادرار
 • ذوب و فریز مکرر نمونه
 • حرارت دادن نمونه
 • نمونه پلاسمای غیر از EDTA
 • نمونه جمع آوری شده در لوله های شیشه ای
 • نمونه های بدون برچسب و یا با برچسب اشتباه

شرایط جابجایی و نگهداری نمونه:

 • پس از نمونه گیری بلافاصله نمونه خون را در سانتریفیوژ یخچال دار قرار داده و  پلاسما را جدا نمایید.
 • جهت نگهداری طولانی مدت باید به نمونه، آپروتی‏نین (aprotinin) به میزان  ۵۰۰ ku/ml اضافه شود.
 • در صورت نبود سانتریفیوژ یخچادار بلافاصله پلاسما را جدا کرده و در فریزر قرار دهید.
 • در مورد نمونه های اورژانسی، پلاسما را سریعاً جدا نموده و بر روی یخ خشک به بخش هورمون شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی انتقال دهید.
 • پایداری بعد از سانتریفیوژ: در دمای محیط 3 ساعت، در دمای یخچال 4 ساعت و در دمای فریزر 1 ماه است.

کاربردهای بالینی : 

 • ارزیابی عملكرد غده هیپوفیز قدامی در جهت تشخیص علل سندرم كوشینك یا بیماری آدیسون.

روش اندازه گیری در آزمایشگاه:

 • به برگه آزمایش مراجعه شود.

مقادیر مرجع:

 • به برگه آزمایش مراجعه شود.

تفسیر: 

 • افزایش سطح: بیماری آدیسون، سندرم آدرنوژنیتال، بیماری كوشینك، سندرم ACTH اكتوپیك، استرس، افزایش تولید نئوپلاستیك ACTH در هیپوفیز یا بر اثر سرطان های مترشحه ACTH (غالباً ریه، لوزالمعده ، تیموس ، تخمدان، معده، كلون که ACTH به صورت اکتوپیک ترشح می شود)، بیماری مزمن ریوی، افسردگی، چاقی، فشار خون بالا، دیابت ملیتوس.
 • کاهش سطح: نارسایی ثانویه فوق كلیه، كاهش فعالیت هیپوفیز، آدنوم یا كارسینوم فوق كلیوی، سندرم كوشینك، تجویز گلوکوکورتیکوئیدها.

عوامل مداخله گر:

 • افزایش دهنده ها: تروما، عوامل تب زا، هیپوگلیسمی، خونریزی ماهانه، بارداری، استروژن ها، اتانول، وازوپرسین، آمینوگلوته تی مید، آمفتامین ها، انسولین، متی راپون، لوودوپا، اسپیرونولاكتون،متوکلوپرامید.
 • کاهش دهنده ها: پلاسمای هپارینه، دگزامتازون و دیگر كورتیكواستروئید های برون زا.

توضیحات:

 • جهت اندازه گیری های متوالی لازم است نمونه گیری در روزهای مختلف در یك ساعت ثابت انجام شود.
 • سطوح هم زمان كورتیزول نیز ممكن است كمك كننده باشد.