آزمایش مایع منی بعد از بستن لوله ها در مردان (وازکتومی)

نکات اولیه و ضروری

آزمایش مایع منی بعد از وازکتومی پس از بستن لوله ها در مردان برای کسب اطمینان از موفقیت آمیز بودن عمل جراحی صورت می گیرد.

راهنمایی های لازم

این آزمایش باید حداقل 2 ماه پس از وازکتومی صورت بگیرد.

در طی 24 ساعت پیش از جمع آوری نمونه، نباید مقاربت (نزدیکی) صورت بگیرد.

نمونه باید در آزمایشگاه تهیه شود و چنان چه این امر ممکن نباشد، نمونه باید در مدت کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود. در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع  آوری آن را به مسئول پذیرش اعلام نمایید.

بهترین نمونه برای آزمایش منی، نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی (خود ارضایی) تهیه شده باشد. (بدون استفاده از صابون و یا هر گونه ماده چرب کننده)

نمونه را با دست کمی نمناک تهیه و در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار داده شده، جمع آوری کنید.

نمونه جمع  آوری شده توسط کاندوم برای آزمایش مناسب نیست.

باید دقت شود که تمامی نمونه مایع منی در ظرف مخصوص ریخته شود؛ زیرا چنان چه فقط قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار شود، باعث بدست آمدن نتیجه ی غیرواقعی خواهد شد.

قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف، دمای آن را به نزدیک درجه حرارت بدن (37 درجه سانتی گراد) برسانید.

از قرار دادن نمونه در حرارت های کمتر از صفر درجه و بالاتر از 40 درجه سانتیگراد خودداری نموده و سعی کنید تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آن را در دمای نزدیک به حرارت بدن (37 درجه سانتیگراد) نگهداری کنید.

نمونه ای که از زمان جمع آوری آن بیش از یک ساعت گذشته باشد، فاقد ارزش است.