آزمایش توبرکولین یا آزمایش پوستی PPD

نکات اولیه و ضروری

آزمایش پوستی توبرکولین یا مانتو برای مشخص کردن تماس قبلی یا فعلی فرد با باسیل سل بکار می رود. این آزمایش می تواند عفونت سلی را در گذشته یا حال (همراه بیماری یا بدون ان) مشخص کند. اساس ازمایش بر این حقیقت استوار است که یکبار ابتلا به باسیل سل باعث ایجاد ازدیاد حساسیت نسبت به پروتئین های باکتری  می شود.

چنانچه نتیجه آزمایش منفی باشد، اما پزشک همچنان به سل مشکوک باشد می توان از PPD با قدرت دو برابر استفاده کرد. اگر نتیجه آزمایش باز هم منفی شد بیمار عفونت سلی ندارد.

راهنمایی های لازم 

24 تا 72 ساعت بعد از تزریق نباید موضع را خارانده و از تماس آن با آب خودداری شود.

دقت شود زمان خوانش آزمایش که 24 تا 72 ساعت بعد ازتلقیح است با روزهای تعطیل تلاقی نکند.

حتما خود فرد آزمایش دهنده باید برای خواندن نتیجه به آزمایشگاه مراجعه نماید تا قرمزی و سفتی محل تزریق بررسی و ثبت گردد.