آزمایش آنتی بادی ضد هسته ای (Antinuclear Antibodies)

نام فارسی:

 • آنتی بادی ضد هسته ای

نام اختصاری:

 • ANA

سایر نام ها: 

 • ANA IgG Screen
 • ANA Screen
 • Antinuclear Ab

بخش انجام دهنده: 

 • هورمون شناسی، ایمنی شناسی و سرولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری:  

 • سرم و مایعات بدن

حجم نمونه مورد نیاز:

 • 1 میلی لیتر

شرایط نمونه گیری:  

 • نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری: 

 • نوع مایع بدن در برگه آزمایش ثبت شود.

موارد عدم پذیرش نمونه:

 • همولیز در نتیجه آزمایش ایجاد تداخل می کند.

شرایط جابجایی و نگهداری نمونه:

 • پایداری بعد از سانتریفیوژ: در دمای محیط 48 ساعت، در دمای یخچال 2 هفته  و در دمای فریزر یکسال است.

کاربردهای بالینی:

 • تشخیص لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) و سایر بیماری های خود ایمن

روش اندازه گیری در آزمایشگاه:

 • به برگه آزمایش مراجعه شود.

مقادیر مرجع:

 • به برگه آزمایش مراجعه شود.

تفسیر:

 • این آنتی بادی عمدتاً جهت غربالگری لوپوس اریتروماتوز (SLE) به کار می رود، زیرا تقریباً تمامی مبتلایان به SLE آنتی بادی های خودایمن تولید می نمایند. از این رو آزمایش منفی ANA تشخیص بیماری را رد می نماید. اگر آزمون ANA مثبت گردد، لازم است سایر آنتی بادی ها نیز بررسی شوند تا تشخیص تأ یید گردد.
 • افزایش سطح: SLE همچنین در بیماریهایی از قبیل آرتریت روماتوئید، پلی آرتریت نودوزا، درماتو میوزیت، پلی میوزیت، اسکلرودرما ، سندرم شوگرن، سایر بیماری های ایمنی، لوسمی، منونوکلئوز عفونی، میاستنی گراویس، سیروز، هپاتیت مزمن ممکن است افزایش تیتر ANA مشاهده شود.

عوامل مداخله گر:

 • مثبت کاذب: استازولامید، اسید آمینو سالیسیلیک، کلروپروتیکسن ، کلروتیازیدها، گریزئوفولوین، هیدرا لازین، پنی سیلین، فنیل بوتازون، فنی توئین، پروکائین آمید، استرپتو مایسین، سولفونامیدها و تترا سایکلین ها.
 • منفی کاذب: داروهای استروئیدی

توضیحات:

 • در افراد بالای ۶۵ سال ، ۱/۳ افراد می توانند تیتر پایینی از ANA (بالاتر از ۱/۲۰) را داشته باشند بدون آنکه بیمار باشند.
 • تیترهای ۱/۲۰ و بالاتر در ۹۵% مبتلایان SLE دیده می شود.
 • روش FANA متداول ترین و حساس ترین و اقتصادی ترین روش می باشد.