آزمایش آدنوزین د آمیناز (Adenosine Deaminase)

نام فارسی:

 • آزمایش آدنوزین د آمیناز

نام اختصاری:

 • ADA

سایر نام ها:

 • Adenosine Deaminase

بخش انجام دهنده:

 • بیوشیمی عمومی و تخصصی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: 

 • سرم
 • مایعات بدن

حجم نمونه مورد نیاز: 

 •  ۱-۲ میلی لیتر

شرایط نمونه گیری:

 • نمونه می بایست سریعاً سانتریفیوژ شده و ۰٫۳ میلی لیتر از مایع رویی را برداشته و به ویال پلاستیکی انتقال دهید.
 • جهت جمع آوری نمونه، بر روی یخ نگهداری شود.
 • نمونه فوراً تا زمان آزمایش فریز گردد.

ملاحظات نمونه گیری:

 • نمونه گیری مایعات بیولوژیک باید توسط پزشک انجام شود.
 • نمونه باید تا زمان آزمایش فریز شود.
 • نمونه دفریز شده نباید مجدداً فریز گردد.
 • سن بیمار را یادداشت نمایید.
 • نوع نمونه را یادداشت نمایید.

موارد عدم پذیرش نمونه:

 • نمونه همولیز شده مورد قبول نمی باشد.
 • فریز دفریز مکرر باعث رد نمونه می گردد.

شرایط نگهداری:

 • نمونه به مدت ۱۲-۶ ساعت در دمای اتاق  و ۱ هفته در دمای  ۴ سانتی گراد پایدار است.
 • جابجایی نمونه روی یخ صورت گیرد.

کاربردهای بالینی:

 • فعالیت آنزیمی در بیماران توبرکلوز نسبت به سایر بیماری های تنفسی کودکان بسیار بالاتر است.
 • افزایش آنزیم در جریان عود مجددی سارکوئیدوز مزمن مشاهده می شود.
 • در بیماری های مجاری صفراوی پایین و بیماری های مزمن کبدی همیشه بالاست.

روش اندازه گیری در آزمایشگاه:

 • به برگه آزمایش مراجعه شود.

مقادیر مرجع:

 • به برگه آزمایش مراجعه شود.

تفسیر: 

 • ارتباط منفی بین سن (دهه سوم زندگی) با سطح آنزیم وجود دارد.
 • مقدار آن در هپاتیت، سیروز، هموکروماتوز، یرقان انسدادی، آنمی همولیتیک، تب روماتیسمی، تب تیفوئیدی، نقرس، تالاسمی ماژور، لوسمی میلوئید، توبرکولوز، بیماریهای اتوایمیون، انفراکتوس میوکارد و نارسایی قلبی افزایش می یابد.

عوامل مداخله گر:

 • وجود کلرور جیوه– بنزوآت باعث کاهش فعالیت آنزیمی در شرایط واکنش شیمیایی (Invitro) می شود.

توضیحات:

 • کمبود آنزیم آدنوزین دآمیناز در ۲۵% موارد بیماری نقص شدید ایمنی مرکب (SCID) مشاهده می شود.