آزمایشگاه بوعلی با کدام یک از شرکت های بیمه قرارداد دارد؟

مراجعین محترم می توانند لیست کامل شرکت هایی که با آزمایشگاه تشخیص پزشکی بوعلی قم قرارداد دارند را از طریق مراجعه به فهرست خدمات> بیمه های طرف قرارداد در صفحه اصلی سایت یا گزینه ی بیمه های طرف قرارداد در وسط صفحه اصلی سایت مشاهده نمایند.