غلظت خون

غلظت خون چیست؟ غلظت خون یعنی  گلبول های قرمز، چند درصد از خون کامل را اشغال می کند.  در زنان، اگر میزان هموگلوبین بین 16-12 (48- 36 درصد) و در مردان بین 18- 14 (56-42 درصد) باشد، طبیعی است. اصطلاح غلظت خون را ما زمانی به کار می بریم که میزان گلبول های قرمز خون، از عدد…