آزمایش هورمون آدرنوکورتیکوتروپین (Adrenocorticotropic hormone)

نام فارسی: آزمایش هورمون آدرنوکورتیکوتروپین نام اختصاری:  ACTH سایر نام ها:  Corticotropin Cortrosyn Cosyntropin Adrenocorticotropic hormone بخش انجام دهنده آزمایش:  هورمون، ایمنی شناسی و سرولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: پلاسمای EDTA دار حجم نمونه مورد نیاز: 1 میلی لیتر شرایط نمونه گیری:  نیاز به ناشتایی نمی باشد. با این حال بعضی از آزمایشگاهها ناشتایی…