پیش بینی پزشکان در مورد شیوع کرونا تا آخر اسفند چیست؟

این روزها کرونا در کشور به سرعت در حال گسترش است که پیش بینی کارشناسان در مورد میزان شیوع آن تا آخر اسفند را در این مطلب بیان می کنیم.