استفاده از ماسک هنگام ورزش موجب اختلال در تنفس نمی‌شود!

در یک مطالعه که در نشریه علمی ، پژوهشگران تمام شواهد علمی موجود در مورد اثرات ماسک‌های گوناگون روی پاسخ‌های فیزیولوژیک به فعالیت فیزیکی را مرور کردند. در افراد سالم، اثرات ماسک روی این شاخص‌های فیزیولوژیکی بسیار اندک بود و ارتباطی با نوع ماسک یا شدت ورزش نداشت. همچنین سن و جنسیت فاکتور مهمی در […]