آزمایش آلکالین فسفاتاز قلیایی (Alkaline Phosphatase)

نام فارسی: آزمایش آلکالین فسفاتاز قلیایی نام اختصاری: ALP سایر نام ها:  فسفاتاز قلیایی ارتو فسفریک استر منو هیدرولاز Alkaline Phosphatase بخش انجام دهنده:  بیوشیمی عمومی و تخصصی نوع نمونه قابل اندازه گیری:  سرم حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 میلی لیتر شرایط نمونه گیری:  بیمار باید ناشتا باشد. ملاحظات نمونه گیری: هرگونه داروی مصرفی مؤثر…