با توجه به اهمیت سرعت جوابدهی در تشخیص بیماری و مداوای سریعتر بیماران، بدینوسیله روز انجام آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی را به اطلاع مراجعه کنندگان و پزشکان گرامی و همچنین آزمایشگاه های همکار می رسانیم:

ردیف

نام آزمایش

 روز انجام

1Anti-DNAشنبه - سه شنبه
2ANAشنبه - سه شنبه
3 ANCAیکشنبه - چهارشنبه
4ACTHسه شنبه
5Anti-TTG Antibodiesشنبه - دوشنبه
6Anti-CCP Antibodiesشنبه - سه شنبه
7Anti-Cardiolipin Antibodiesیکشنبه - پنجشنبه
8Antiphospholipid Antibodiesیکشنبه - پنجشنبه
9Brucellaدوشنبه
10Cortisolیکشنبه - پنجشنبه
11CH50در صورت رسیدن به حد نصاب
12DHEAدوشنبه - پنجشنبه
13Anti-EBV Antibodies
(IgG ,IgM)
شنبه - چهارشنبه
14Anti-Endomysial Antibodiesیکشنبه
15Free Testosteroneشنبه - چهارشنبه
16Testosteroneدوشنبه - پنجشنبه
17Anti-Thyroglobulin Antibodiesشنبه - سه شنبه
18Beta-2 Microglobulinیکشنبه - چهارشنبه
19Estradiolدوشنبه - پنجشنبه
20Estriolشنبه - سه شنبه
21Growth Hormone
(GH)
یکشنبه - سه شنبه
22Insulinیکشنبه - سه شنبه
23IGF-1یکشنبه - سه شنبه
24Anti-Herpes Antibodies
(IgG ,IgM)
یکشنبه - چهارشنبه
25Anti-HAV Antibodies
(IgG ,IgM)
یکشنبه - سه شنبه
26Anti-Hbe Antibodiesیکشنبه - سه شنبه
27IgEچهارشنبه
28PTHیکشنبه - پنجشنبه
29Progesteroneدوشنبه - پنجشنبه
3017OH Progesteroneیکشنبه - چهارشنبه
31SSA A/Bپنجشنبه
32Anti-Toxoplasma Antibodies
(IgG ,IgM)
روزهای زوج
33Anti-Rubella Antibodies
(IgG ,IgM)
روزهای زوج
34Anti-CMV Antibodies
(IgG ,IgM)
روزهای زوج
35Vitamin B12یکشنبه - چهارشنبه
36Vitamin B9یکشنبه - چهارشنبه
37VZVیکشنبه - پنجشنبه
38Anti H. pylori Antibodies
(IgG ,IgM, IgA)
دوشنبه - پنجشنبه
39Stool H. pyloriچهارشنبه
40Pbیکشنبه - چهارشنبه
41Hb. Electrophoresisیکشنبه - چهارشنبه
42Protein Electrophoresisشنبه
43Anti-glycoprotein Antibodies
(IgG ,IgM, IgA)
دوشنبه
44Anti-Listeria Antibodiesیکشنبه - چهارشنبه
45Tumor Markersروزهای زوج

برای انجام اورژانس (فوری) آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی لیست فوق، لطفاً باشماره تلفن 37749051 الی 37749054 (داخلی 101 و 102) تماس بگیرید.

با توجه به اهمیت سرعت جوابدهی در تشخیص بیماری و مداوای سریعتر بیماران، بدینوسیله روز انجام آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی را به اطلاع مراجعه کنندگان و پزشکان گرامی و همچنین آزمایشگاه های همکار می رسانیم:

ردیف

نام آزمایش

 روز انجام

3 ANCAیکشنبه - چهارشنبه
11CH50در صورت رسیدن به حد نصاب
13Anti-EBV Antibodies
(IgG ,IgM)
شنبه - چهارشنبه
15Free Testosteroneشنبه - چهارشنبه
18Beta-2 Microglobulinیکشنبه - چهارشنبه
24Anti-Herpes Antibodies
(IgG ,IgM)
یکشنبه - چهارشنبه
27IgEچهارشنبه
32Anti-Toxoplasma Antibodies
(IgG ,IgM)
روزهای زوج
33Anti-Rubella Antibodies
(IgG ,IgM)
روزهای زوج
34Anti-CMV Antibodies
(IgG ,IgM)
روزهای زوج
35Vitamin B12یکشنبه - چهارشنبه
36Vitamin B9یکشنبه - چهارشنبه
39Stool H. pyloriچهارشنبه
40Pbیکشنبه - چهارشنبه
41Hb. Electrophoresisیکشنبه - چهارشنبه
44Anti-Listeria Antibodiesیکشنبه - چهارشنبه

برای انجام اورژانس (فوری) آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی لیست فوق، لطفاً باشماره تلفن 37749051 الی 37749054 (داخلی 101 و 102) تماس بگیرید.

با توجه به اهمیت سرعت جوابدهی در تشخیص بیماری و مداوای سریعتر بیماران، بدینوسیله روز انجام آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی را به اطلاع مراجعه کنندگان و پزشکان گرامی و همچنین آزمایشگاه های همکار می رسانیم:

ردیف

نام آزمایش

 روز انجام

 Anti-Cardiolipin Antibodiesیکشنبه - پنجشنبه
 Antiphospholipid Antibodiesیکشنبه - پنجشنبه
 Cortisolیکشنبه - پنجشنبه
 CH50در صورت رسیدن به حد نصاب
 DHEAدوشنبه - پنجشنبه
 Testosteroneدوشنبه - پنجشنبه
 Estradiolدوشنبه - پنجشنبه
 PTHیکشنبه - پنجشنبه
 Progesteroneدوشنبه - پنجشنبه
 SSA A/Bپنجشنبه
 VZVیکشنبه - پنجشنبه
 Anti H. pylori Antibodies
(IgG ,IgM, IgA)
دوشنبه - پنجشنبه

برای انجام اورژانس (فوری) آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی لیست فوق، لطفاً باشماره تلفن 37749051 الی 37749054 (داخلی 101 و 102) تماس بگیرید.