سوالی دارید؟ با ما در میان بگذارید.

پنل دیابت


پنل آزمایش های مربوط به تشخیص و پایش بیماری دیابت

آزمایش های مربوط به قند خون:

آزمایش های مربوط به بررسی عملکرد کلیه:

 • Urinalysis
 • Creatinine Clearance
 • Creatinine
 • BUN
 • GFR
 • Serum and Urine Electrolytes i.e: Na,Ph,Ca
 • Cystatin C
 • Urine Total Protein
 • Urine Microalbumin

آزمایش های مربوط به اندازه گیری چربی خون:

 

 

پنل بیماری های کبدی


پنل آزمایش های مربوط به تشخیص و پایش بیماری های کبدی

آزمایش های مربوط به ردیابی و غربالگری:

 • ALT
 • AST
 • ALP
 • GGT
 • Total Bilirubin
 • Direct Bilirubin
 • Indirect Bilirubin
 • Albumin
 • Serum Total Protein

آزمایش های مربوط به تشخیص و پایش:

 • بیوپسی کبدی
 • CBC
 • AFP
 • PT
 • Copper
 • Ceruplasmin
 • A-1AT
 • آزمایش های مربوط به هپاتیت (Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, ANA, ASMA, AMA, SLA, LKM-1)

پنل کم خونی


پنل آزمایش های مربوط به کم خونی

آزمایش های مربوط به کم خونی ماکروسیستیک:

 • CBC

 • Folate

 • TSH

 • Vitamin B12

آزمایش های مربوط به کم خونی میکروسیستیک:

 
 • Reticulocyte index

 • CBC

 • Iron panel

آزمایش های مربوط به کم خونی نورموسیستیک:

 
 • CBC

 • Reticulocyte index

 • Hemolysis profile

 • Red blood cell (RBC) indices

 • Reticulocyte count